Elis Textile Service Sp. z o.o.
Ul. Duńska 1
83-330 Żukowo, Polska
Telefon: +48 511 45 00
Kapitał zakładowy: 15.340.720,00 PLN
NIP: 586 10 14 302
REGON: 190442549
KRS: 0000005603
Strona internetowa: https://pl.elis.com

Cel strony intenetowej

Celem niniejszego zawiadomienia jest określenie procedur, za pomocą których Elis Textile Service Sp. z o.o. udostępnia użytkownikom swoją witrynę internetową https://pl.elis.com („Witryna”) oraz warunki, na jakich uzyskują oni dostęp do Witryny i korzystają z niej. Wszystkie połączenia z Witryną muszą być zgodne z niniejszą informacją prawną, którą Elis Textile Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania w dowolnym momencie. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza przestrzeganie niniejszej informacji prawnej. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi klauzulami, radzimy nie korzystać z tej Witryny.

Dostęp do strony internetowej

Elis Textile Service Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby witryna była dostępna. Dostęp do Serwisu może zostać przerwany w celu konserwacji i aktualizacji oraz z dowolnego innego powodu, w tym przyczyn technicznych. Elis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za te przerwy i możliwe konsekwencje dla użytkownika. Prawa własności intelektualnej Treści (w tym dane, informacje, zdjęcia, ilustracje, logo, marki itp.), które pojawiają się lub są dostępne na Stronie https://pl.elis.com są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność ich wydawców. Wszelkie kopiowanie, powielanie, przedstawianie, adaptacja, zmiana, modyfikacja lub rozpowszechnianie, w całości lub w części, zawartości Witryny Elis Textile Service Sp. z o.o. należącej do niej lub strony trzeciej, w jakikolwiek sposób, jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem pojedyncza kopia na jednym komputerze zarezerwowana wyłącznie do prywatnego i osobistego użytku użytkownika. Informacje prezentowane w tej Witrynie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jest udzielana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie może stanowić podstawy do żadnego prawa do odszkodowania. Informacje i obrazy w Witrynie są chronione prawem autorskim © 2019 Elis lub prawami autorskimi partnerów Elis. Loga są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba ma prawo dostępu do informacji na swój temat, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich sprostowania i usuwania. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę.

Stosownie do rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. każda osoba fizyczna może skorzystać z przysługującego jej prawa do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia swoich danych oraz do ich przenoszenia od dnia 25 maja 2018 r.

Kontakt

"W przypadku pytań lub uwag na temat sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, lub jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących praw wymienionych powyżej, prosimy napisanie do nas na następujący adres pocztowy: tymoteusz.templin@elis.com

Do prośby należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości zawierającego podpis i podać adres, pod który mamy przesłać odpowiedź. Każda prośba musi być podpisana. Odpowiedź zostanie przesłana w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Jeśli odpowiedź byłaby niezadowalająca, osoba, której sprawa dotyczy, może się skontaktować z GIODO."

Elis Textile Service Sp. z o.o.

  •  Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Kapitał zakładowy 15 340 720,00 PL
  •  REGON: 190442549