Zarząd

Executive Committee

Le Comité exécutif est composé de 11 membres :

 

 

Supervisory Board

The Board continuously supervises the company's Management Board, under the conditions stipulated by law, the company's by-laws and the internal rules of the Supervisory Board and its committees. At all times of year, it will perform the checks and controls that it deems appropriate and may request any documents that it considers useful in the fulfilment of its duties.

Dowiedz się więcej

In particular, after the end of each half-year, the Supervisory Board will check and control the semi-annual and annual consolidated financial accounts prepared by the Board of Directors. At each Ordinary Annual General Meeting, the Supervisory Board will present a report of its remarks on the management report produced by the Board of Directors, as well as on the consolidated financial accounts for the previous year.

The Supervisory Board is regularly informed by the Managment Board of the group's management targets and their fulfilment (particularly in respect of the annual budget and the investment plan), as well as investment, risk control and human resources management policies and their implementation at the group. The Board of Directors will also bring any unusual situations to it.

The internal rules of Supervisory Board also states its members' obligations as described in the AFEP-MEDEF Code on corporate governance. In particular, the by-laws stipulate that the Supervisory Board's members may request additional training on the special features of the company and of the companies that it controls, their businesses and their business sectors, and may also request information occasionally or hear from members of the Board of Directors or members of the Executive Committee. Finally, it is also stipulated that members of the Supervisory Board will, in general, receive periodic, ongoing information on the company's results, activities and developments.

The internal rules of the Supervisory Board defines the terms and conditions of its meetings. Consequently, Supervisory Board meetings are convened by its chairperson or, in the event of an impediment, by its vice-chairperson, and by any available means, even orally.

However, the chair must convene the Supervisory Board when at least one member of the Board of Directors or at least one third of the members of the Supervisory Board submit a justified written request to do so, within 15 days of receipt of that request. If the request goes unanswered, its author(s) may convene the meeting themselves, providing the agenda for the session.

The Board meets at least once every three months, namely to examine the quarterly report that the Board of Directors must present to it, as needed by the Audit Committee, and to check and control the documents and information communicated by the Board of Directors, and at any other time, when in the company's interest. The frequency and length of the sessions must be such that they enable the examination and in-depth discussion of subjects under the Supervisory Board's responsibility.

The meetings are chaired by the chairperson or, in the event of his/her absence, by the vice-chairperson. In the event of the absence of both the chairperson and the vice-chairperson, they will be chaired by a member of the Supervisory Board designated by the Board. For the purpose of calculating the quorum and the majority of members of the Supervisory Board, members will be considered in attendance who are present through video conferencing or conference call methods that provide for their identification and can guarantee their effective participation, under the conditions set out by application legislation and regulation.

Finally, the by-laws stipulate the methodology for assessing the Supervisory Board's operations. To that end, the Supervisory Board must dedicate a point on its agenda once a year, based on the report of the Nomination and Compensation Committee, to assess its methods of operation. A formal assessment of the Supervisory Board and its committees must be produced at least once every three years, possibly led by an independent member of the Supervisory Board and, as needed, with the assistance of an outside consultant. The annual report informs the shareholders of the results of the assessments and any follow-on actions.

Zamknij

Komitet Audytu

Misją Komitetu Audytu jest śledzenie pytań dotyczących wytwarzania i kontroli informacji finansowo-księgowych oraz zapewnienie skuteczności systemu śledzenia ryzyka i wewnętrznej kontroli operacyjnej w celu uproszczenia wykonywania przez Radę Nadzorczą jej funkcji inspekcyjno-kontrolnych. W tym zakresie Komitet Audytu pełni w szczególności następujące funkcje: (I) monitorowanie procesu wytwarzania informacji finansowych, (II) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytów wewnętrznych oraz zarządzania ryzykiem w zakresie finansów i informacji dot. rachunkowości, (III) monitorowanie ustawowych badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek przez biegłych rewidentów spółki oraz (IV) monitorowanie niezależności biegłych rewidentów.

 • Członkowie

  Antoine Burel
  Przewodniczący
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Thierry Morin
  Członek
  Przewodniczący i niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Magali Chesse
  Członek
  Członek Rady Nadzorczej

 • Regulamin Komitetu Audytu

  Regulamin Komitetu Audytu przewiduje, że spółka będzie dysponować zasobami, jakie uzna za niezbędne do wykonywania swojej funkcji. W szczególności Komitet może wysłuchać biegłych rewidentów spółki i spółek grupy, dyrektorów ds. finansowo-księgowych oraz kierownika audytu wewnętrznego. Jeżeli Komisja tak zadecyduje, osoby te mogą być przesłuchiwane poza obecnością członków Zarządu. Może również zwrócić się do Rady Dyrektorów o dostarczenie wszelkich informacji, które uzna za konieczne. Komitet może również kontaktować się z członkami Komitetu Wykonawczego, po poinformowaniu o tym przewodniczącego Rady Dyrektorów i pod warunkiem złożenia sprawozdania Radzie Nadzorczej i Radzie Dyrektorów. Komitet otrzymuje istotne dokumenty wchodzące w zakres jego kompetencji (memoranda analityków finansowych i agencji ratingowych, streszczenia zadań audytowych itp.). Może zażądać dodatkowych badań, które uzna za konieczne. Do rocznych i kwartalnych kontroli sprawozdań finansowych przez Komitet Audytu musi być dołączona prezentacja biegłych rewidentów, podkreślająca główne punkty wyników i wybrane opcje rozliczeń oraz prezentacja Dyrektora Finansowego opisująca narażenie firmy na znaczące ryzyko i pozabilansowe zobowiązania arkuszowe. Posiedzenia Komitetu odbywają się przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w miarę możliwości, co najmniej na dwa dni przed tymi posiedzeniami, gdy porządek obrad Komitetu Audytu obejmuje badanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych przed ich rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Misją Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest wspomaganie Rady Nadzorczej w monitorowaniu polityki i strategii CSR Grupy Elis.
W ramach swoich obowiązków Komitet CSR wykonuje następujące zadania: rozpatrywanie zobowiązań i strategii Grupy w zakresie CSR, upewnianie się, że Grupa w jak największym stopniu reaguje na główne problemy, ryzyka i szanse w zakresie CSR oraz wydaje rekomendacje dotyczące działań Grupy, polityki CSR i jej osiągnięć.

 • Członkowie

  Florence Noblot
  Przewodniczący
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Amy Flikerski
  Członek
  Członek Rady Nadzorczej

  Philippe Delleur
  Członek
  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Audytorzy

Reprezentowani przez Edouarda Sattler
Członka Regionalnego Towarzystwa Biegłych Rewidentów w Wersalu

63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine
Powołanie odnowione na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 maja 2019 r. na okres sześciu lat obrotowych, upływających z końcem Walnego Zgromadzenia, które zakończy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.

Mazars

Reprezentowana przez Isabelle Massa
Członka Regionalnego Towarzystwa Biegłych Rewidentów w Wersalu

61 rue Henri Regnault
Zwiedzanie Exaltis
92400 Courbevoie
Powołanie odnowione na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 maja 2019 r. na okres sześciu lat obrotowych, upływających z końcem Walnego Zgromadzenia, które zakończy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.